За нас

"ГЕКО ИНВЕСТ" ЕООД

"ГЕКО ИНВЕСТ" ЕООД e фирма, която е на пазара от 2008 година, с богат набор от услуги, в това число лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на град София.

Иновативен подход в дейността на фирмата са професионалните отношения с други водещи фирми в направления като строителство, охранителна дейност, имоти и др.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

„ГЕКО ИНВЕСТ“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BGM9OP001-1.019-0064-C01 и изпълнява проект “Обучения за по-каествена и устойчива заетост в „ГЕКО ИНВЕСТ“ЕООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по процедура BGM9OP001-1.019-0064-C01 “Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”, със средства осигурени от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на настоящото проектно предложение е насочена към придобиване на адекватни на нуждите на пазара на труда знания и умения от неактивни и/или безработни, и заети лица с оглед повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

В резултат на осигурената в рамките на изпълнението на проекта публичност на дейностите, представените европейски добри практики за повишаване квалификацията и професионалната реализация на заетите чрез учене през целия живот, ще бъде популяризирано формирането на положителна нагласа у работодателя и заетите към необходимостта от инвестиране в този процес. „ГЕКО ИНВЕСТ“ ЕООД ще продължи и след приключването на проекта да осъществява основната си дейност, да увеличава клиентската си база, респективно и човешкия си ресурс, който ще бъде модифициран, мотивиран и обучаван според нуждите и стратегията за развитие на компанията, изцяло съобразена с европейските, националните и местни стратегии за развитие.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 29622.68 лв., от които 25179.28 лв. европейско и 4443.40лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 01.02.2018 г.

"Обучения за по-качествена и устойчива заетост в „ГЕКО ИНВЕСТ“ЕООД", в рамките на процедура BG05M9OP001-1.019 "ГЪВКАВИ ВЪЗОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Контакти

Можете да ни намерите на адрес:

гр. София, ПК 1000

Адрес: ул. "Янтра" 3-А, ет.3, ап.11

понеделник - петък от 09.30 до 17.30 ч.

гр. София, ПК 1000

Адрес: ул. "Мизия" 19, ет.1, ап.4

тел.: 0894 528 660

понеделник - петък от 09.30 до 17.30 ч.

е-mail : office@gekoinvest.eu